BATMAZ TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
Batmaz Tekstil olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin
işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.
Aydınlatma Metni, Batmaz Tekstil tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Batmaz Tekstil Aydınlatma Metninde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir.
Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metninin internet adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.
İlgili Kişiler: Ürün ve Hizmet Alan Kişi (Müşteri/Müşteri Adayı)
Veri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Verinin İşlenme Amaçları
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verilerin Toplanma
Kategorisi
Yöntemleri
01- Kimlik
Adı, Soyadı, İmza, T.C. Kimlik No./
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
Mal & hizmet satış süreçleri
Verileri
Vergi Numarası
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
sırasında
kimlik
bilgileri
Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
işlenmektedir. Kimlik bilgileriniz;
Mekân Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının
5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
e-posta, telefon, sözleşmeler,
Oluşturulması ve Takibi, Taleplerinizin Değerlendirilmesi
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
irsaliyeler
yoluyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
toplanmaktadır.
işlenmesinin gerekli olması,
5/2-c-
Veri
sorumlusunun
hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,
5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
02- İletişim
Adres, E-Posta, Telefon No.
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
Mal & hizmet satış süreçlerinin
Verileri
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
yürütülmesi sırasında e-Posta,
Yürütülmesi,
Sözleşme
Süreçlerinin
Yürütülmesi,
5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
telefon, sözleşmeler yoluyla
Taleplerinizin Değerlendirilmesi, İletişim Faaliyetlerinin
korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
toplanmaktadır.
Yürütülmesi
06- Müşteri
Fatura, Sözleşmeler, çek/senet
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (m.230)
Ticari işlemlerinin yürütülmesi
İşlem Verileri
bilgileri
Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal
/ Hizmet Satış
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
sırasında, e-posta, telefon, firma
Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
yetkilerimize bizzat müşteriler
5/2-c- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
tarafından verilmesi ya da
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
tarafların
kesip birbirlerine
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
elden veya kargo aracılığıyla
işlenmesinin gerekli olması,
iletilmesi
yöntemleriyle
5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
işlenmektedir.
korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İNTERNET AYDINLATMA METNİ
07 - Fiziksel
Kamera Kayıtları
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Şirketimizi ziyaretiniz sırasında
Mekân
5.Maddesinde belirtilen;
otomatik yollarla,
kamera
Güvenliği
5/2-f- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
sistemiyle
verileriniz
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
işlenmektedir.
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması.
10- Finans
Banka Bilgileri, IBAN No
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
6698 Sayılı
Finans işlemlerinin yürütülmesi
Verileri
Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
sırasında, E-posta, Telefon,
5/2-e- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
Firma
yetkilerimize
bizzat
korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
müşteriler tarafından verilmesi
yöntemleriyle işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Batmaz Tekstil tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.
Veri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları
Kişisel Verileri Kime Aktarıyoruz
Kişisel Verileri Nasıl
Kişisel Verilerin Yurtdışı Aktarımı
Kategorisi
Aktarıyoruz
01- Kimlik
Adı, İmza, Kredi Kartı No.,
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk
E-Mail, Posta,
Kimlik kategorisinde yer alan kişisel
Verileri
Soyadı, T.C. Kimlik No,
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili
verileriniz ile ilgili olarak yurtdışına veri
Vergi Numarası
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal /
Kamu Kurum ve Kuruluşları,
transferi yapılmamaktadır. Ayrıca şirket
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Müşteriler
prosedürlerimiz gereğince hissedar/grup
Talep
/ Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi,
şirketlerimizle paylaşılabilmektedir.
Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
02- İletişim
Adres, E-Posta, Telefon No
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk
E-Mail, Posta,
İletişim kategorisinde yer alan kişisel
Verileri
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal /
Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili
verileriniz ile ilgili olarak yurtdışına veri
Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kamu Kurum ve Kuruluşları
transferi yapılmamaktadır. Ayrıca şirket
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
prosedürlerimiz gereğince hissedar/grup
şirketlerimizle paylaşılabilmektedir.
06- Müşteri
Fatura,
Sözleşmeler,
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk
E-Mail, Posta,
Müşteri İşlem Verileri kategorisinde yer
İşlem
çek/senet
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi
Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve
alan kişisel verileriniz ile ilgili olarak
Verileri
Verilmesi
Kuruluşları
yurtdışına
veri
transferi
yapılmamaktadır.
Ayrıca
şirket
prosedürlerimiz gereğince hissedar/grup
şirketlerimizle paylaşılabilmektedir.
07 - Fiziksel
Kamera Kayıtları
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
CD veya USB
Fiziksel Mekan Güvenliği kategorisinde
Mekân
Verilmesi
yer alan kişisel verileriniz yurtdışına
Güvenliği
aktarılmamaktadır.
GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Sayfa
Bu doküman Batmaz Tekstil’e aittir. Gizli, ya da açıklanması kısıtlanmış bilgileri içeriyor olabilir. Yetkili bir alıcı değilseniz, lütfen bu belgeyi yetkili sahibine iade edin. Batmaz’ın önceden yazılı izni olmaksızın, bu belgenin
2 / 4
tamamen veya kısmen, izin verilen alıcı dışındaki bir kişi tarafından yayılması, dağıtımı, kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
İNTERNET AYDINLATMA METNİ
10- Finans
Banka Bilgileri, IBAN No
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk
E-Mail, Fatura, Dekont
Finans kategorisinde yer alan kişisel
Verileri
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi
Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili
verileriniz ile ilgili olarak yurtdışına veri
Verilmesi
Kamu Kurum ve Kuruluşları
transferi yapılmamaktadır. Ayrıca şirket
prosedürlerimiz gereğince hissedar/grup
şirketlerimizle paylaşılabilmektedir.
Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı
talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.batmaztekstil.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Kestel OSB Uludağ Cad. No:3 16450, Bursa, Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter
kanalıyla veya info@batmaztekstil.com.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.
Batmaz Tekstil talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret
alınabilir.
Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için
uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks
numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Sayfa
Bu doküman Batmaz Tekstil’e aittir. Gizli, ya da açıklanması kısıtlanmış bilgileri içeriyor olabilir. Yetkili bir alıcı değilseniz, lütfen bu belgeyi yetkili sahibine iade edin. Batmaz’ın önceden yazılı izni olmaksızın, bu belgenin
3 / 4
tamamen veya kısmen, izin verilen alıcı dışındaki bir kişi tarafından yayılması, dağıtımı, kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
İNTERNET AYDINLATMA METNİ
Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda;
talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması
ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
Unvan: BATMAZ TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Mersis No: 0150002548700013
E-mail adresi: info@batmaztekstil.com.tr
Posta adresi: Kestel Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi No:3 KOSAB Kestel / BURSA
İlgili Kişiler: Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler
Batmaz Tekstil; Çalışanlar, Çalışan Adayları, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece ilgili kişilerin erişebileceği
şekilde yayınlanmakta olup, ilgili kişilere bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.
GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Sayfa
Bu doküman Batmaz Tekstil’e aittir. Gizli, ya da açıklanması kısıtlanmış bilgileri içeriyor olabilir. Yetkili bir alıcı değilseniz, lütfen bu belgeyi yetkili sahibine iade edin. Batmaz’ın önceden yazılı izni olmaksızın, bu belgenin
4 / 4
tamamen veya kısmen, izin verilen alıcı dışındaki bir kişi tarafından yayılması, dağıtımı, kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.